Algemene informatie

    Machtiging
    Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, toestemming aan Mooi Brood om van zijn/haar hieronder genoemde (post)rekening bedragen van de facturen te incasseren