Algemene Voorwaarden Mooi Brood

Algemene Voorwaarden Mooi Brood

1. Definities

In deze verkoopvoorwaarden worden de volgende termen als volgt gedefinieerd:

  1. Artikel(en): Alle producten uit het assortiment van Mooi Brood.
  2. Bezorgservice: Het afleveren van een order door Mooi Brood bij de klant.
  3. Klant: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon (inclusief vestigingen) met een geldige inschrijving in een handelsregister die gebruikmaakt van de diensten en producten van Mooi Brood.
  4. Order: Een elektronisch doorgegeven opdracht van de klant aan Mooi Brood voor levering van één of meerdere producten.
  5. Mooi Brood: Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80759874.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle orders en overeenkomsten die door Mooi Brood worden uitgevoerd, evenals op het gebruik van het online account door klanten.

Mooi Brood wijst expliciet de toepasselijkheid van door de klant gehanteerde voorwaarden, ongeacht de benaming, af.

Mooi Brood behoudt zich het recht voor om deze verkoopvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen is tussen Mooi Brood en de klant.

3. Juridische en Algemene Bepalingen

Toepasselijk recht: Consumentenrecht, handelsrecht en voedselveiligheid voorwaarden zijn van toepassing op verkochte producten van Mooi Brood.

4. Bestelproces en Betalingen

1. Klanten dienen een account aan te maken op Mooibrood.nl. Na activatie door een accountmanager kan de klant de prijzen bekijken. Bestellen kan na volledige invulling en ondertekening van het automatische incassoformulier, tot 03:00 voor levering op doordeweekse dagen tussen 07:00 en 15:00 uur. De leverdag is altijd de eerst mogelijke doordeweekse dag, tenzij in de order anders aangegeven.

2. Klanten betalen via automatische incasso; producten besteld in week A worden gefactureerd in week B.

5. Aanbiedingen, Offertes en Prijzen

1. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.

2. Aanbiedingen gelden uitsluitend voor de in de offerte genoemde hoeveelheden en gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn onze prijzen in euro en exclusief BTW en eventuele door de overheid opgelegde belastingen en/of opslagen.

4. Bij wijziging van kostprijsbepalende factoren tussen de aanbieding en leveringsdatum heeft Mooi Brood het recht de overeengekomen prijs aan te passen, ongeacht of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was bij de aanbieding, met inachtneming van geldende wettelijke voorschriften.

6. Totstandkoming Overeenkomsten en Bevestiging

1. Wij zijn gebonden na een elektronische bevestiging van een bestelling in de webshop.

2. Overeenkomsten tot stand gebracht door vertegenwoordigers binden ons na elektronische bevestiging door middel van het plaatsen van een order in de webshop.

3. Verstrekte gegevens zoals afbeeldingen, samenstellingen, gewichten, etc. in onze webshop zijn niet bindend.

4. Eventuele afgesproken kortingen en prijzen dienen per mail bevestigd te worden alvorens deze van kracht zijn.

7. Levering, Annulering en Retourneren

1. Leveringen vinden plaats op door klanten geplande data van maandag tot en met vrijdag zonder specifieke tijdsafspraken.

2. Leveringstijden zijn indicatief; Mooi Brood streeft naar tijdige levering, maar kan geen absolute garanties bieden en is niet aansprakelijk voor vertragingen behalve in geval van aantoonbare nalatigheid.

3. Annuleringen dienen vóór 20:00 uur op de dag vóór de levering worden doorgegeven. Te late annuleringen kunnen kosten met zich meebrengen.

4. Indien door de klant bestelde producten niet kunnen worden afgeleverd, wordt dit beschouwd als annulering van de overeenkomst. Eventuele kosten van annulering worden doorberekend aan de klant.

5. Retouren zijn alleen mogelijk bij schade, onjuiste producten, of onnauwkeurigheden, waarbij Mooi Brood de producten kosteloos retourneert.

8. Klantenservice en Garanties

1. Klanten hebben een toegewezen accountmanager voor contact tijdens kantooruren via telefoon, WhatsApp of e-mail.

2. Garanties zijn alleen van toepassing volgens wettelijke bepalingen.

9. Aansprakelijkheid

1. Mooi Brood levert producten conform voedselveiligheid wetgeving.

2. Klanten moeten producten bij levering controleren op gebreken, derving of schimmel en deze direct schriftelijk melden.

3. Aansprakelijkheid voor derving of schimmel is beperkt tot gevallen van aantoonbare nalatigheid aan de zijde van Mooi Brood.

4. Claims moeten binnen 24 uur na levering schriftelijk worden gemeld en onderbouwd.

10. Gewijzigde Omstandigheden

Indien wij vernemen dat de afnemer niet kredietwaardig is voor het bedrag van de onderhavige transactie, hebben wij, ondanks mogelijk andersluidende afspraken, de keuze om de producten uitsluitend onder rembours te leveren, danwel betaling vooraf te verlangen, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

11. Privacy en Gegevensbescherming

1. Verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor dienstverlening zolang een actief account bestaat en worden niet langer bewaard dan nodig, conform wettelijke vereisten.

2. De website maakt gebruik van cookies die eenmalig moeten worden geaccepteerd door gebruikers.

12. Intellectuele Eigendomsrechten

Mooi Brood benadrukt dat de rechten met betrekking tot intellectueel eigendom, zoals het auteursrecht op de website-inhoud, logo’s, merken, en andere gepubliceerde materialen te allen tijde bij Mooi Brood liggen, tenzij anders aangegeven.

13. Duur en Einde Overeenkomst

1. Een Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur, tenzij anders overeengekomen tussen Mooi Brood en de klant.

2. De Overeenkomst eindigt wanneer de klant niet meer voldoet aan de inschrijvingsvereisten zoals omschreven bij de definitie van klant.

3. Zowel Mooi Brood als de klant hebben het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen in specifieke gevallen zoals beschreven in de voorwaarden.

14. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen.

2. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort. Bij blijvende overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat wij gehouden zijn aan de afnemer enige schade te vergoeden.

3. Bij aanhoudende overmacht heeft onze klant het recht de leveranties die gedurende de overmachtperiode plaats hadden moeten vinden kosteloos te annuleren.

15. Geschillenregeling

Mooi Brood streeft naar een duidelijke en vlotte afhandeling van eventuele geschillen met klanten. Geschillen worden behandeld volgens de geldende wet- en regelgeving met de keuze voor bijvoorbeeld arbitrage of een specifieke rechtbank.

16. Klachtenprocedure

Klanten kunnen een klacht indienen door contact op te nemen met ons via de aangewezen kanalen. Wij zullen alle klachten serieus nemen en streven naar een tijdige en passende oplossing.

17. Bescherming Persoonsgegevens

Alle verzamelde gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de dienstverlening aan actieve accounts en worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk volgens wettelijke vereisten.

18. Beëindiging van de Overeenkomst

De overeenkomst tussen Mooi Brood en de klant kan worden beëindigd volgens de voorwaarden en procedures zoals beschreven in deze algemene voorwaarden.

19. Overdracht van Rechten en Plichten

De rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst tussen Mooi Brood en de klant kunnen niet worden overgedragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van beide partijen.