ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN BOULANGERGUY BAKE-OFF V.O.F TE SPAARNDAM Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door BoulangerGuy Bake-off gedane aanbiedingen en op alle door BoulangerGuy Bake-off aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden van toepassing op door BoulangerGuy Bake-off aangegane overeenkomsten tot levering van producten en diensten aan afnemers van BoulangerGuy Bake-off . 1.2 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over afnemer, moet hieronder worden verstaan alle natuurlijke of rechtspersoon die tot BoulangerGuy Bake-off in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met BoulangerGuy Bake-off gesloten en/of te sluiten koopovereenkomst of andersoortige overeenkomst. Met name wordt onder “afnemer” ook verstaan diegene voor wiens rekening en/of in wiens opdracht of door wiens handeling producten en/of diensten worden geleverd. 1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover BoulangerGuy Bake-off daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd of indien zulks met BoulangerGuy Bake-off schriftelijk is overeengekomen. Indien stilzwijgend of uitdrukkelijk een of meerdere malen van de onderhavige voorwaarden is afgeweken, kan de afnemer daaraan geen rechten ontlenen met betrekking tot daarvoor of daarna tot stand gekomen overeenkomsten. 1.4 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van (levering van) producten, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook. Artikel 2 AANBIEDING EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 2.1 De aan BoulangerGuy Bake-off gegeven order geldt als aanbod. Dit aanbod is door BoulangerGuy Bake-off aanvaard, zodra het door BoulangerGuy Bake-off schriftelijk is bevestigd, dan wel op andere voor de afnemer kenbare wijze aan de feitelijke uitvoering van het aanbod is begonnen. 2.2 De overeenkomst komt tot stand zodra BoulangerGuy Bake-off het aanbod heeft aanvaard, welke aanvaarding de afnemer bindt. Aanvaarding kan uitdrukkelijk en stilzwijgend geschieden. Stilzwijgende aanvaarding wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien niet binnen vijf (5) dagen na ontvangst van een order door BoulangerGuy Bake-off schriftelijk aan de afnemer is medegedeeld dat de order niet is geaccepteerd. 2.3 Iedere met BoulangerGuy Bake-off aangegane overeenkomst bevat de ontbindende of opschortende voorwaarde – zulks ter keuze van BoulangerGuy Bake-off – dat BoulangerGuy Bake-off van voldoende kredietwaardigheid van de afnemer zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van BoulangerGuy Bake-off . BoulangerGuy Bake-off behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een opdracht van een afnemer te weigeren vanwege voornoemde reden van (on-)voldoende kredietwaardigheid. 2.4 BoulangerGuy Bake-off is gerechtigd van de afnemer te vorderen dat deze zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door BoulangerGuy Bake-off verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kan BoulangerGuy Bake-off de uitvoering van haar verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd andere rechten zoals die voor BoulangerGuy Bake-off uit het gemene recht voortvloeien. 2.5 Gegevens betreffende het verkochte, zoals kwaliteit, kleur, eigenschappen etc. gegevens in drukwerken, alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, monsters e.d. door BoulangerGuy Bake-off bij de aanbieding verstrekt worden naar beste weten en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verstrekt, maar kunnen onder geen enkele voorwaarde als bindend worden beschouwd. 2.6 In uitzonderlijke gevallen, zulks uitsluitend ter beoordeling van BoulangerGuy Bake-off , kan door BoulangerGuy Bake-off worden ingestemd met de annulering van een order. Deze instemming c.q. toestemming zal alsdan schriftelijk dienen te worden afgegeven. Bij annulering van een order door de afnemer zullen alle gemaakte kosten alsmede schaden en renten aan de afnemer in rekening worden gebracht. 2.7 afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers van of namens BoulangerGuy Bake-off , binden BoulangerGuy Bake-off uitsluitend indien deze afspraken en/of toezeggingen door de tot vertegenwoordiging bevoegde vennoot van BoulangerGuy Bake-off uitdrukkelijk en schriftelijke zijn bevestigd. 2.8 BoulangerGuy Bake-off behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen en/of orders te weigeren. Een dergelijke weigering geeft nimmer enig recht op schadevergoeding en/ofverrekening. 2.9 Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BoulangerGuy Bake-off is het de afnemer verboden rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de met BoulangerGuy Bake-off gesloten overeenkomsten over te dragen aan derden, waaronder begrepen met afnemer gelieerde bedrijven en/of vennootschappen. 2.10 Indien met twee of meerdere afnemers gezamenlijk wordt gecontracteerd, is ieder van deze afnemers individueel hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hen gesloten overeenkomst. 2.11 De afnemer machtigt BoulangerGuy Bake-off om de opdracht door een door BoulangerGuy Bake-off aan te wijzen derde en op een in nader overleg vast te stellen tijdstip te laten uitvoeren. De afnemer gaat akkoord met overdracht door BoulangerGuy Bake-off aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de door BoulangerGuy Bake-off Express met de afnemer gesloten overeenkomst. Artikel 3 PRIJZEN 3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden de prijzen in Euro – valuta, op basis van de door BoulangerGuy Bake-off gehanteerde minimum basishoeveelheden, exclusief omzetbelasting, exclusief kosten van emballage en/ofverpakkingen, exclusief transport kosten en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege. 3.2 Indien bij de totstandkoming van de overeenkomst niet anders is bepaald, gelden de prijzen en leveringscondities zoals die in de computerbestanden van BoulangerGuy Bake-off zijn opgenomen en zoals deze op de dag van aflevering op de desbetreffende afnemer van toepassing zijn. 3.3 De prijzen en aanbiedingen van de door BoulangerGuy Bake-off aangeboden producten, welke zijn voorzien van een prijslijst, zijn vrijblijvend. Bij verschil tussen de etiketprijs en de factuurprijs, is de factuurprijs bindend. 3.4 De afgeleverde hoeveelheden respectievelijk gewichten worden door BoulangerGuy Bake-off op een afleveringsdocument vermeld. Indien de afnemer daartegen niet binnen 24 uur na ontvangst zijn bezwaar kenbaar heeft gemaakt, wordt de op het afleveringsdocument vermelde hoeveelheid en/of gewicht geacht het geleverde juist weer te geven. 3.5 Alle overeengekomen prijzen zijn bindend tenzij na de aanbieding een van de kostprijsbepalende factoren van het product wijzigt in de periode tussen het tijdstip van aanbieding en het tijdstip aanlevering en daaruit voortvloeiende prijsverhogingen door BoulangerGuy Bake-off niet of nauwelijks beïnvloedbaar zijn. In zulke gevallen heeft BoulangerGuy Bake-off het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van aanbieding, een en ander met inachtneming van ter zake geldende wettelijke voorschriften. 3.6 De afnemer heeft het recht om, wanneer een in het vorige lid (3.5) bedoelde prijsverhoging 10% of meer bedraagt de daarop betrekking hebbende overeenkomst zonder kosten te annuleren, evenwel zonder recht op enige schadevergoeding. Indien de producten reeds zijn afgeleverd, dan worden deze na annulering zo spoedig mogelijk op kosten van BoulangerGuy Bake-off teruggehaald. De afnemer blijft tot het tijdstip dat de producten worden teruggehaald echter volledig aansprakelijk voor kwaliteitsvermindering, beschadiging, diefstal en dergelijke. Artikel 4 LEVERING, LEVERINGSTERMIJNEN EN LEVERINGSRISICO. 4.1 Levering geschiedt: a. Door het ter beschikking stellen van het verkochte aan het adres van BoulangerGuy Bake-off . b. Door aflevering van het verkochte op de locatie waar het bedrijf van de afnemer is gevestigd. 4.2 Bij ter beschikkingstelling van het verkochte aan het adres van BoulangerGuy Bake-off ten behoeve van afnemer, dient de afnemer, indien de afnemer het gekochte niet onmiddellijk meeneemt, binnen 5 dagen na dagtekening van het bericht van BoulangerGuy Bake-off aan afnemer dat het verkochte te zijner beschikking staat, het verkochte af te halen. Indien de afnemer verzuimt het gekochte binnen voormelde termijn af te halen, is BoulangerGuy Bake-off gerechtigd 1% van de goederenwaarde per week of gedeelte daarvan ( met een maximum van 50,00 Euro per week) als staangeld aan de afnemer in rekening te brengen. 4.3 Bij levering van het verkochte op het adres van de afnemer, zullen de door BoulangerGuy Bake-off opgegeven leveringstermijnen louter als indicatief zijn te beschouwen en nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De door BoulangerGuy Bake-off opgegeven leveringstermijnen gaan in op het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van de order benodigde gegevens in het bezit van BoulangerGuy Bake-off zijn. Vertraging in de aflevering zal voor de koper geen aanleiding kunnen zijn voor ontbinding van de overeenkomst, tenzij door BoulangerGuy Bake-off ten dezen de grenzen van de redelijkheid zijn overschreden. Levertijden kunnen worden verlengd en/of opgegeven orders kunnen worden opgeschort met de tijd, gedurende welke de afnemer enig verschuldigd of opeisbaar geworden bedrag aan BoulangerGuy Bake-off onbetaald heeft gelaten. 4.4 Bij aflevering van de producten op het adres van de afnemer, wordt de wijze van transport door BoulangerGuy Bake-off bepaald. De afnemer dient de producten onmiddellijk af te nemen. De afnemer is verplicht zorg te dragen voor een voldoende en goed bereikbare laad- en losplaats om een zo kort mogelijke wachttijd te bevorderen. Het op enigerlei wijze vervoeren of verplaatsen van de producten binnen de bedrijfsruimte of op het terrein van de afnemer is nimmer inbegrepen. 4.5 De aflevering van bestelde goederen in gedeelten is toegestaan. BoulangerGuy Bake-off is gerechtigd de reeds geleverde producten onmiddellijk aan de afnemer te factureren. 4.6 Indien en voor zover de verkochte producten aan het adres van BoulangerGuy Bake-off ter beschikking van de afnemer zijn gesteld (of, wanneer hij de producten niet onmiddellijk meeneemt, door de enkele mededeling van BoulangerGuy Bake-off dat het verkochte te zijnen behoeve is afgezonderd) gaat het risico daarvan over op de afnemer. 4.7 Bij aflevering van de verkochte producten op het adres van de afnemer geschiedt het inladen, vervoeren en uitladen voor risico van BoulangerGuy Bake-off . Zodra de te leveren producten bij het bedrijf van de afnemer zijn uitgeladen, gaat het risico daarvan over op de afnemer. Verzoekt de afnemer om de producten op een andere dan de gebruikelijke wijze te laten plaatsvinden, dan kan BoulangerGuy Bake-off de hieraan verbonden kosten bij de afnemer in rekening brengen. 4.8 De afnemer is gehouden om de bestelde en geleverde producten af te nemen en overeenkomstig de afgesproken betalingscondities onverwijld te betalen zonder enig beroep op korting of compensatie. Door betaling van het factuurbedrag of het tekenen van ene pakbon bevestigt de afnemer de ontvangst van de producten. Indien de afnemer niet aan zijn afnameverplichting of betalingsverplichting voldoet, is BoulangerGuy Bake-offgerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. 4.9 Door BoulangerGuy Bake-off foutief geleverde producten kunnen uitsluitend geretourneerd worden wanneer deze zijn voorzien van een door BoulangerGuy Bake-off verstrekte retourbon en welke producten dienen te voldoen aan de navolgende voorwaarden: – voorzien zijn van de originele collo sticker of -indien niet gestickerd – worden begeleid door een kopie van het afleveringsdocument, van welke de datum niet ouder dan zeven (7) dagen is; – zich bevinden in de originele, ongeopende en ongeschonden verpakking; – door de afnemer niet geprijsd zijn; – behoren tot het normale assortiment van BoulangerGuy Bake-off ; – in goede staat verkeren en tegen normale prijzen weder verkoopbaar zijn; – worden retour gezonden binnen de in de conditiebrochures van BoulangerGuy Bake-off vermelde termijnen. Folderartikelen kunnen nimmer worden geretourneerd. In verband met koolketen – richtlijnen van de overheid kunnen kool- en diepvriesproducten niet retour worden genomen. In alle in dit artikel genoemde situaties waarin retourzending van de producten niet mogelijk is, is tussen de afnemer en BoulangerGuy Bake-off wel een koopovereenkomst tot stand gekomen en is derhalve de afnemer tot betaling verplicht. 4.10 Indien zich door leveranciers van BoulangerGuy Bake-off geïnitieerde recall-acties voordoen i.v.m. bij de fabricage of verpakking ontstane productgebreken, dient de afnemer met de betreffende producten te handelen conform de door BoulangerGuy Bake-off in die gevallen bekend gemaakte recall-procedure. 4.11 Er kan voor BoulangerGuy Bake-off geen plicht tot levering ontstaan, indien buiten BoulangerGuy Bake-off om door derden rechtstreeks aan een relatie van BoulangerGuy Bake-off producten worden geleverd waarvan de facturering via BoulangerGuy Bake-off geschiedt. 4.12 De afnemer is gehouden de in zijn bezit zijnde lege emballage zo spoedig mogelijk aan BoulangerGuy Bake-off te retourneren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De verplichting van BoulangerGuy Bake-off tot terugname van emballage geldt alleen indien deze in goede staat verkeert, schoon is en geen afval en/of restmateriaal bevat en indien – voor zover het rolcontainers en koelboxen betreft – deze door BoulangerGuy Bake-of zijn geleverd. .Artikel 5 KLACHTEN EN RECLAMES 5.1 De afnemer dient bij de in ontvangstneming van de producten te controleren of de levering overeenstemt met de gedane bestelling. Zichtbare schades of gebreken die reeds bij afname in een van de verkoopruimten van BoulangerGuy Bake-off kunnen worden vastgesteld (daaronder begrepen tekorten) dienen door de afnemer direct te worden gemeld. Indien de afnemer verpakkingen of producten opent, verbreekt of beschadigt voordat deze zijn betaald, verplicht de afnemer zich de desbetreffende producten af te nemen en te betalen. 5.2 Bij aflevering van de producten op het adres van de afnemer, dienen zichtbare schades, gebreken en/of tekorten door de afnemer op de vrachtbrief of het afleveringsdocument, dan wel op andere directe wijze schriftelijk (per telefax)aan BoulangerGuy Bake-off kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan volledig bewijs geldt dat de afnemer de producten bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen. 5.3 klachten over niet direct constateerbare tekorten of gebreken betreffende het geleverde dienen, als het om verse-, koel- of diepvriesproducten gaat, per ommegaande doch uiterlijk binnen twaalf (12) uren na aflevering door de afnemer aan BoulangerGuy Bake-off te worden medegedeeld. Als het om andere producten gaat, dient dit uiterlijk binnen,achtenveertig (48) uren na aflevering schriftelijk (per telefax) aan BoulangerGuy Bake-off te zijn gemeld. 5.4 Ieder vorderingsrecht van de afnemer op BoulangerGuy Bake-off betrekking hebbende op fouten in de levering of gebreken in of aan door BoulangerGuy Bake-off geleverde producten vervalt onherroepelijk zodra de hiervoor vermelde reclametermijnen zijn verstreken alsmede ook in die situaties waarin de afnemer BoulangerGuy Bake-off onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van zijn klachten. De producten waarop klachten betrekking voor BoulangerGuy Bake-off hebben moeten ter eventuele bezichtiging beschikbaar blijven in die toestand, waarin de producten zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd. Het recht om te reclameren vervalt nadat de afnemer het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, laten bewerken of laten verwerken dan wel aan derden heeft doorgeleverd, tenzij BoulangerGuy Bake-off daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of dat het duurzame gebruiksmiddelen betreft, waarop een fabrieksgarantie van toepassing is. 5.5 Indien een klacht gegrond blijkt te zijn en ook voldaan is aan de hiervoor vermelde procedure ter zake het doen van mededelingen over klachten, zal BoulangerGuy Bake-off zo spoedig mogelijk, zulks ter beoordeling van BoulangerGuy Bake-off, hetzij het gebrek herstellen dan wel, indien de koopsom voor het betreffende product reeds gefactureerd is, het met de klacht overeenkomende bedrag crediteren. De afnemer zal ter zake dit soort situaties nimmer enige schadevergoeding van BoulangerGuy Bake-off kunnen vorderen: de aansprakelijkheid van BoulangerGuy Bake-off blijft beperkt tot de waarde van de geleverde producten waarover werd gereclameerd. 5.6 Klachten en reclames geven de afnemer geen recht om betaling van de daarop betrekking hebbende factuur op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk door BoulangerGuy Bake-off wordt uitgesloten. De reclametermijn op de door BoulangerGuy Bake-off verzonden facturen bedraagt ten hoogste vijf (5) dagen na de dag van ontvangst. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd, wordt deze geacht de onderliggende transactie(s) met BoulangerGuy Bake-off correct weer te geven en door de afnemer te zijn goedgekeurd. Artikel 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD 6.1 De door BoulangerGuy Bake-off geleverde producten blijven eigendom van BoulangerGuy Bake-off tot het moment van volledige betaling van de verschuldigde koopprijs, inclusief eventuele rente en kosten. De door BoulangerGuy Bake-off aan de afnemer geleverde producten zijn geleverd onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van de koopprijs, rente en kosten door de afnemer. Eerst pas na volledige betaling gaat de eigendom van de geleverde producten pop de afnemer over. Hierbij worden betalingen geacht steeds betrekking te hebben op de langst opeisbare factuur. 6.2 Alle in het bezit van de afnemer zijnde, van BoulangerGuy Bake-off afkomstige producten worden steeds geacht dezelfde te zijn als die welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld, voor zover althans de in het bezit van de afnemerzijnde hoeveelheid producten naar soort en samenstelling de hoeveelheden niet te boven gaan, die op de onbetaalde facturen zijn vermeld. 6.3 De afnemer heeft niet het recht de niet betaalde producten in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te (doen)vestigen of enig ander zakelijk recht ten behoeve van een derde daarop te (doen) vestigen. 6.4 Het is de afnemer toegestaan de geleverde, nog niet betaalde producten te vervreemden, zulks uitsluitend in hetkader van zijn normale bedrijfsuitoefening, behoudens wanneer BoulangerGuy Bake-off de afnemer heeft gesommeerd de geleverde producten onmiddellijk aan BoulangerGuy Bake-off ter beschikking te stellen. 6.5 De afnemer verleent BoulangerGuy Bake-off reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar de door BoulangerGuy Bake-off geleverde producten zich bevinden teneinde BoulangerGuy Bake-off in staat te stellenhaar eigendomsrechten uit te oefenen en de onbetaalde producten terug te nemen. Het op deze wijze terughalen van haar zaken laat onverlet het recht van BoulangerGuy Bake-off om van de afnemer vergoeding te eisen voor geleden schade of gemaakte kosten ten gevolge van de aan de afnemer toerekenbare niet-nakoming. Artikel 7 FACTURERING EN BETALING 7.1 De facturering van geleverde producten en diensten geschiedt uitsluitend op naam en klantnummer. De betaling van de eindbedragen van de verkoopfacturen van BoulangerGuy Bake-off dient contant dan wel door het afgeven van en machtiging tot automatische incasso plaats te vinden, zonder enige korting of beroep op compensatie. 7.2 Van voormelde betalingswijze kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover BoulangerGuy Bake-off uitdrukkelijk een afwijkende betalingswijze door middel van een jaarlijkse conditiebrochure of andere schriftelijke wijze aan de afnemer heeft kenbaar gemaakt. In die gevallen dienen alle betalingen te geschieden binnen de daarbij kenbaar gemaakte betalingstermijn, gerekend vanaf de factuurdatum. 7.3 De aan de afnemer kenbaar gemaakte betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Bij betaling per bank, hetzij door overboeking of middels automatische incasso, geldt de dag van creditvalutering van de rekening van BoulangerGuy Bake-off als de dag van betaling. De afnemer is niet gerechtigd op zulke betalingen aan BoulangerGuy Bake-off een korting of compensatie toe te passen. 7.4 Indien de afnemer niet in overeenstemming met het voorgaande tijdig of volledig heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling of sommatie is vereist en is BoulangerGuy Bake-off gerechtigd aan de afnemer een dagrente in rekening te brengen, gelijk aan de ten hoogste 5 % per jaar boven de eurobasisrente, zoals die op het moment van berekening gehanteerd wordt door de meerderheid van de algemene banken in Nederland, gedeeld door de factor 365, afgerond op 2 decimalen. 7.5 Alle op de invordering van verschuldigde bedragen vallende kosten, met name de buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een minimum van 50,00 Euro en onverminderd het recht van BoulangerGuy Bake-off om verdere redelijke kosten bij de afnemer in rekening te brengen. 7.6 Iedere betaling door de afnemer strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de afnemer in mindering op de in hoofdsom openstaande vordering, waarbij als eerste zal worden afgeschreven op de oudste openstaande vordering, zulks ongeacht de omschrijving die de afnemer aan de betaling mocht hebben gegeven. 7.7 BoulangerGuy Bake-off is gerechtigd tot compensatie van verschuldigde of te vorderen bedragen met die bedragen, welke BoulangerGuy Bake-off van de afnemer te vorderen heeft of aan hem verschuldigd is. Artikel 8 AANSPRAKELIJKEHEID 8.1 BoulangerGuy Bake-off aanvaardt uitsluitend de wettelijke verplichting tot schadevergoeding indien en voor voor zover de afnemer bewijst dat de schade is veroorzaakt door grove schuld of ernstige nalatigheid van BoulangerGuy Bake-off . De hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de order, die tot schade heeft geleid. 8.2 Iedere verdergaande aansprakelijkheid voor BoulangerGuy Bake-off voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welken hoofde ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart de afnemer BoulangerGuy Bake-off tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze derde(n) eventueel te leiden of geleden schade, zulks met inachtneming van al hetgeen in dit artikel is bepaald. 8.3 Voor de eventuele gevolgen van het niet op voorraad hebben van producten aanvaardt BoulangerGuy Bake-off geen aansprakelijkheid. 8.4 De afnemer dient tijdens het (intern) vervoer en de opslag van door BoulangerGuy Bake-off geleverde producten te handelen volgens de daarvoor geldende wet- , en regelgeving, waaronder de HACCP-normen en de bewaarvoorschriften, bij gebreke waarvan geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor (schade ten gevolge van) gebreken aan producten. 8.5 Indien BoulangerGuy Bake-off naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde recall-acties of voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van consumenten op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht de afnemer zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen en zich, indien dit nodig of wenselijk zou blijken, te zullen voegen in de aansprakelijkheidsstelling van de producent door BoulangerGuy Bake-off . 8.6 Voor zover de door BoulangerGuy Bake-off geleverde producten voorzien zijn van een uiterste houdbaarheidsdatum (t.h.t-code) geldt, dat BoulangerGuy Bake-off bij consumptie dan wel gebruik van deze producten na de uiterste houdbaarheidsdatum geen enkele aansprakelijkheid meer aanvaardt. De afnemer dient ervoor in te staan dat producten waarop een uiterste houdbaarheidsdatum staat vermeld, na het verstrijken van die datum niet meer worden verwerkt of verkocht. De afnemer vrijwaart BoulangerGuy Bake-off uitdrukkelijk ter zake van aanspraken van derden uit hoofde van schade die het gevolg is van het consumeren c.q. het gebruik van door BoulangerGuy Bake-off geleverde producten,indien deze door de afnemer na de uiterste houdbaarheidsdatum zijn be- of verwerkt, ge- of verbruikt dan wel verkocht. Artikel 9 OVERMACHT 9.1 Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van BoulangerGuy Bake-off welke van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van BoulangerGuy Bake-off kan worden gevergd(zogenaamde niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming. Onder overmacht wordt mede verstaan: mobilisatie, oorlog en dreiging van oorlog, oproer, staking, terreurdaden,demonstraties, gebrek aan personeel, bedrijfs- en vervoersstoringen van welke aard ook wanprestatie door (toe- )leveranciers, epidemieën, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties, brand, explosie, vorst, sneeuwoverlast, overstroming, stroomschade en andere natuurrampen. 9.2 Indien BoulangerGuy Bake-off door overmacht niet tijdig kan nakomen, heeft BoulangerGuy Bake-off het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks ter keuze van BoulangerGuy Bake-off . BoulangerGuy Bake-off is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter beoordeling van BoulangerGuy Bake-off, om de overeenkomst na een redelijke termijn te ontbinden zonder enige schadevergoedingsplicht, dan wel te vorderen dat de overeenkomst wordt aangepast aan de omstandigheden. Artikel 10 WANPRESTATIE EN ONTBINDING 10.1 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, heeft BoulangerGuy Bake-off in geval van wanprestatie van de afnemer ook het recht de gesloten overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter keuze van BoulangerGuy Bake-off BoulangerGuy Bake-off is in dat geval gerechtigd tot een vergoeding van alle door BoulangerGuy Bake-off geleden schade. 10.2 De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten heeft BoulangerGuy Bake-off eveneens wanneer de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, indien de afnemer surseance van betaling of een gerechtelijke schuldsaneringsregeling heeft aangevraagd, zijn onroerende zaken in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen of wanneer de afnemer het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen die BoulangerGuy Bake-off op de afnemerheeft terstond en in volle omvang opeisbaar zijn. Artikel 11 CONVERSIEBEPALING 11.1 Indien een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zover mogelijk met behoud van inhouden strekking daarvan, niet als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt. 11.2 In geval een bepaling van deze voorwaarden door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd en lid 1van dit artikel niet van toepassing kan zijn, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. Artikel 12 OVERDRACHT EN VERVAL VAN RECHTEN 12.1 BoulangerGuy Bake-off is bevoegd haar rechten uit overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. 12.2 Iedere vordering tegen BoulangerGuy Bake-off vervalt indien BoulangerGuy Bake-off niet binnen 12 maanden na het ontvangen van de op die vordering betrekking hebbende claim in rechte is betrokken. Artikel 13 TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN BEVOEGDE RECHTER 13.1 Op de tussen BoulangerGuy Bake-off en afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 13.2 Indien tussen BoulangerGuy Bake-off en de afnemer een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of het niet, niet juist, of niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten overeenkomst of andere rechtsverhouding, of wanneer een der partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandeling tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de bevoegde rechter voor teleggen. 13.3 De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit met BoulangerGuy Bake-off gesloten overeenkomsten, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft BoulangerGuy Bake-off het recht een geschil ter beslechting voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de afnemer. Artikel 14 VINDPLAATS ALGEMENE VOORWAARDEN 14.1 deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld per 01-01-2009 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die van toepassing was ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met BoulangerGuy Bake-off.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_btn title=”PDF” style=”flat” link=”url:http%3A%2F%2Fmooibrood.nl%2Fpdf_bestanden%2Falgemene_verkoop_en_leveringsvoorwaarden_boulangerguy.pdf||target:%20_blank”]